Er wordt met het Zorgprestatiemodel (ZPM) gewerkt. Wat u hiervan merkt is dat er aan het begin van de behandeling en eventueel tijdens evaluaties een vragenlijst met u wordt doorgenomen. Aan de hand van de vragenlijst wordt een zorgprestatie vastgesteld waaraan tarieven voor de zorg zijn gekoppeld. Consulten worden geregistreerd en maandelijks bij uw ziektekostenverzekeraar in gediend. De verzekeraar heeft dan zicht op de hoofddiagnose en zorgvraagtypering die is vastgesteld.

Als u wilt voorkomen dat uw zorgverzekeraar informatie over de gestelde diagnose krijgt ten tijde van de declaratie, dan is het mogelijk voor de behandelaar om deze tot op zekere hoogte af te schermen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit met uw behandelaar bespreken.

De zorgverzekeraar heeft slechts bij hoge uitzondering, in het geval van een zogenaamde materiele controle, recht om uw dossier in te zien. Dit is om na te gaan of uw behandeling correct gedeclareerd is. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij het Landelijk Platform GGz (LPGGz) via www.platformggz.nl https://www.zorgwijzer.nl/faq/ggz.
Uw zorgvraagtypering wordt ook gepseudonimiseerd aangeleverd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mocht u hiertegen bezwaar willen maken dan kunt u een opt-outregeling aanvragen bij uw behandelaar.

Volgens onze beroepscode mogen we alleen in noodsituaties onze geheimhoudingsplicht doorbreken, enkel als mensen in gevaar zouden komen. Met collega’s die eveneens gebonden zijn aan geheimhouding, mogen wij overleg voeren over uw behandeling, hiervoor is geen toestemming van u nodig. Deze toestemming is wél nodig voor het terugkoppelen van informatie naar uw huisarts.

Verder vragen wij om uw toestemming om het verloop van uw intake en behandeling anoniem te mogen bespreken in casuïstiek bespreking met collega’s, met de ondertekening van het aanmeldformulier verklaart u hiermee akkoord te gaan.

Dossier:

Alle informatie over de intake, diagnose en behandeling zal in een beveiligd elektronisch patiëntendossier (EPD) worden bijgehouden, uw behandelaar is daartoe verplicht. Omdat dit dossier over u gaat, kunt u het uiteraard inzien of een kopie opvragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, overleg dit dan met uw behandelaar. Als u een andere visie heeft dan in uw dossier is opgenomen, dan heeft u het recht om een ‘eigen verklaring’ op te laten nemen in het dossier. U kunt ook vragen om wijzigingen te laten aanbrengen. Correcties kunnen alleen betrekking hebben op gegevens die feitelijk onjuist zijn of niet ter zake dienend. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier 20 jaar bewaard. Dit is de algemene bewaartermijn van een medisch dossier, daarna moet het vernietigd worden. U kunt een verzoek indienen om de termijn te verlengen of te verkorten.