Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar werkend bij Praktijk 076 en de cliënt/ouders.

 1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke ondertekening van het aanmeldformulier en mondelinge bevestiging van de behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de behandeling weer.
 2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 3. Praktijk 076 beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar of gemeente. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
 4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij en/of gemeente van de cliënt/ouders hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 5. De behandelaren van Praktijk 076 zijn verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook zijn wij verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.
 6. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt minimaal eens per maand een factuur.
 7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Wij sturen u dan een betalingsherinnering en zullen overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Praktijk 076 behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 8. Uw behandelaar bij Praktijk 076 is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.) c.q. beroepsvereniging (L.V.V.P.) en opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 9. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Praktijk 076 van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts.   Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts c.q. verwijzer, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.
 10. De diensten worden geleverd op de locatie waar Praktijk 076 gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.
 11. De duur van een consult is 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.
 12. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 50,00 euro per consult in rekening gebracht worden. Dit geldt ook bij overmacht zoals bij bijvoorbeeld ziekte.
 13. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 14. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Praktijk 076, dan zijn de voorwaarden van Praktijk 076 van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt/ouders doet aan het voorgaande niet af.
 15. De behandelaren van Praktijk 076 hebben een klachtenprocedure. Indien u een klacht heeft, is het van groot belang dit tijdig met uw behandelaar te bespreken en te proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ praktijken van de L.V.V.P. of de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen geraadpleegd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 16. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 17. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Praktijk 076 en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 18. Een eis van veel verzekeraars voor het verkrijgen van een contract, is dat er voor- en nametingen zogenaamde ROM (Routine outcome measurement) worden gedaan van de behandeling met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt u van uw behandelaar. De uitkomsten worden anoniem in een grote database ingevoerd en verwerkt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u gebruik maken van een Optout-regeling. Bij uw behandelaar kunt u een formulier invullen waarin u aangeeft dat u hier bezwaar tegen maakt. Dit formulier komt dan in uw dossier.
 19. Praktijk 076 heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).